Vombsjön - mitt i Storkriket och en vattenresurs för människor under 12.000 år

Vombsjön är utpekad som nationellt värdefullt vatten och den är dricksvattentäkt för sju kommuner i sydvästra Skåne. Vombsjön bildades i slutet av inlandsisen av ett enormt isblock som vägrade smälta, en så kallad dödis-sjö. Människor slog sig tidigt ner vid sjöns stränder och de äldsta fynden är verktyg av älg och renhorn som är 11-12.000 år gamla. Fisket i Vombsjön har alltid varit en viktig resurs och numera är den också en populär badsjö, särskilt för familjer eftersom den är så långgrund. Runt sjön finns fina skogar och ett nytt naturreservat invigdes sommaren 2023 som binder samman badstranden med Övedsklosters rokokoslott. Vombsjön har alltså en rik historia och i vår tid har sjön och dess omgivningar stor betydelse för såväl rekreation som för dricksvatten och matproduktion. 

Foto: Johannes Erlandsson

Utmaningar för vattenkvalitén - kväve, kemikalier och fågelbajs

Kombinationen av sommarvärme och markläckage av kväve innebär att giftiga blågröna alger blommar nästan årligen i Vombsjöns vatten. Avföringen från det stora antalet gäss som övervintrar vid sjön påverkar också vattenkvalitén negativt. För att få en större förståelse för bakterieproblemen har Biologiska institutionen vid Lunds universitet tillsammans med Fokus Vombsjön drivit medborgarprojektet Algväktarna där boende runt sjön tagit vattenprover från sjön under somrarna. Kemikalier i avloppsvattnet och översvämningar av reningsverk under vintrarna är också reella hot för vattendragen i Storkriket.

Reglering av vattnet

Vombsjön är egentligen inte en sjö längre utan en damm. Vallen och vattenregleringen genom dammluckor byggdes upp under andra världskriget när städerna och samhällena i sydvästra Skåne växte kraftigt och behövde mer dricksvatten. En damm innebär att vattennivån är reglerad och i Vombsjöns fall görs detta genom en vattendom för Kävlingeån. Eftersom lantbrukare med mark längs ån fritt har kunnat bevattna sina fält  har vattendomen fått till följd att Vombsjön behöver ”fylla på” med vatten till Kävlingeån vilket blir ett problem vid torka. Alternativet till fri bevattning från ån är att markägarna själva anlägger kostnadskrävande regnvattendammar. Under de allt regnrikare vintrarna är problemet det motsatta. När Vombsjön fylls till bristningsgränsen innebär det att stora mängder vatten behöver släppas ut i Kävlingeån för att inte hota vallarna vilket ökar översvämningsskadorna. Detta hände senast vintern 2024.

Agenda 2030 - där lokala och globala mål möts

"Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred." 

Citat från globala målen, MÅL 6: Rent vatten och sanitet för alla

 
  • Kävlingeån, vintern 2024
  • Översvämming i Kävlingeån vintern 2024
  • Sommartorka vid Kävlingeån
  • Badplatsen vid Vombsjön
  • Översvämning vintern 2024
  • Fågelreservatet vid Klingavälsån

Från nyhetsflödet

Några exempel från det senaste året på lokala nyheter i Storkriket.

 

Länkbibliotek

Organisationer, företag och tjänster som arbetar med vattenfrågor.

Kävlingeåns vattenråd.
Här hittar du mycket information om Kävlingeån och om vattenrådets olika verksamheter.

Projekt Fokus Vombsjön
Fokus Vombsjön är ett samarbetsprojekt mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.  Medborgarprojektet Algväktarna är ett exempel.

Sydvatten AB
Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne. Bolaget är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter.

VASYD
VA SYDs uppdrag är att vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag.

Vattenatlas
En karttjänst för Skåne med många lager av information från offentliga källor. "Allt du inte visste du behövde."

Länsstyrelsen Skåne
Rapport från 2012 om Vombsjön inklusive fågel, fisk och allt däremellan.

Havs och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för att sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna ska bevaras, restaureras och nyttjas hållbart.

SGU:s information om grundvatten utgör ett viktigt underlag i frågor som rör samhällets vattenförsörjning och markanvändning.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Hydrologi och vattenföring

Med vattenföring eller vattenflöde menas den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag. Här finns information och data kring vattenföring.