Vatten - mötespunkten mellan det globala kretsloppet och lokala utmaningar

 Vatten ingår i ett globalt kretslopp och det innebär att vattenfrågor också är centrala i klimatförändringarna och i arbetet för en hållbar framtid. Trots både torka och översvämningar under sommaren 2023 och översvämningar längs åarna i Skåne vintern 2024 är Sverige ännu förskonat från de enorma utmaningar som södra Europa och andra delar av världen nu i ökande mängd drabbas av. För mycket nederbörd medför stora skador på skördar och infrastruktur. Men långsiktigt är problemet med sjunkande grundvattennivåer långt värre. Det enda som är säkert för framtiden är att färskvatten kommer bli en allt viktigare resurs att värna och att kostnaderna för vattenrelaterade utmaningar kommer att öka kraftigt.

Vombsjön - mitt i Storkriket och en vattenresurs för människor under 12.000 år

Vombsjön är utpekad som nationellt värdefullt vatten och den är dricksvattentäkt för sju kommuner i sydvästra Skåne. Vombsjön bildades i slutet av inlandsisen av ett enormt isblock som vägrade smälta, en så kallad dödis-sjö. Människor slog sig tidigt ner vid sjöns stränder och de äldsta fynden är verktyg av älg och renhorn som är 11-12.000 år gamla. Fisket i Vombsjön har alltid varit en viktig resurs och numera är den också en populär badsjö, särskilt för familjer eftersom den är så långgrund. Runt sjön finns fina skogar och ett nytt naturreservat invigdes sommaren 2023 som binder samman badstranden med Övedsklosters rokokoslott. Vombsjön har alltså en rik historia och i vår tid har sjön och dess omgivningar stor betydelse för såväl rekreation som för dricksvatten och matproduktion. 

Foto: Johannes Erlandsson

Utmaningar för vattenkvalitén - kväve, kemikalier och fågelbajs

Kombinationen av sommarvärme och markläckage av kväve innebär att giftiga blågröna alger blommar nästan årligen i Vombsjöns vatten. Avföringen från det stora antalet gäss som övervintrar vid sjön påverkar också vattenkvalitén negativt. För att få en större förståelse för bakterieproblemen har Biologiska institutionen vid Lunds universitet tillsammans med Fokus Vombsjön drivit medborgarprojektet Algväktarna där boende runt sjön tagit vattenprover från sjön under somrarna. Kemikalier i avloppsvattnet och översvämningar av reningsverk under vintrarna är också reella hot för vattendragen i Storkriket.

Reglering av vattnet

Vombsjön är egentligen inte en sjö längre utan en damm. Vallen och vattenregleringen genom dammluckor byggdes upp under andra världskriget när städerna och samhällena i sydvästra Skåne växte kraftigt och behövde mer dricksvatten. En damm innebär att vattennivån är reglerad och i Vombsjöns fall görs detta genom en vattendom för Kävlingeån. Eftersom lantbrukare med mark längs ån fritt har kunnat bevattna sina fält  har vattendomen fått till följd att Vombsjön behöver ”fylla på” med vatten till Kävlingeån vilket blir ett problem vid torka. Alternativet till fri bevattning från ån är att markägarna själva anlägger kostnadskrävande regnvattendammar. Under de allt regnrikare vintrarna är problemet det motsatta. När Vombsjön fylls till bristningsgränsen innebär det att stora mängder vatten behöver släppas ut i Kävlingeån för att inte hota vallarna vilket ökar översvämningsskadorna. Detta hände senast vintern 2024.

Från nyhetsflödet

Några exempel från det senaste året på lokala nyheter i Storkriket.

Länkbibliotek

Organisationer, företag och tjänster som på olika sätt berör vatten i Storkriket.

Kävlingeåns vattenråd.
Här hittar du mycket information om Kävlingeån, vattenrådet och om vattenrådets olika verksamheter.

Projekt Fokus Vombsjön
Fokus Vombsjön är ett samarbetsprojekt mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.  Medborgarprojektet Algväktarna är ett exempel.

Sydvatten AB
Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne. Bolaget är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter.

VASYD
VA SYDs uppdrag är att vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag.

Vattenatlas
En karttjänst för Skåne med många lager av information. "Allt du inte visste du behövde."

Länsstyrelsen Skåne
Rapport från 2012 om Vombsjön inklusive fågel, fisk och allt däremellan.