Landskapet som gestaltad livsmiljö

Föreningen ARNA arbetar i Vombsjösänkan genom kulturdimensionen för hållbarhet. Vi bygger tvärsektoriella samarbeten för att utforska nya vägar för kulturen att stärka en hållbar utveckling. Syftet för projektet Landskapet som gestaltad livsmiljö har varit att skapa samtal om det nya politikområdet gestaltad livsmiljö i gränslandet mellan stad och landsbygd. Utgångspunkten vi tagit är att utveckling sker i en rörelse genom tiden i en interaktion med vår historia och omgivande naturresurser och att vi människor påverkas av, och påverkar, platserna där vi lever och arbetar.

Avslutande film om projektet Landskapet som gestaltad livsmiljö

Projektet bjöd in till samtal om hur vi människor påverkar och påverkas av vår omgivning

Till medskapare i projektet bjöd vi in fem formgivare och konstnärer med uppgiften att skapa tre exempel på interaktionen mellan människa och omgivning i stadsnära landskap; i mötet med kulturarvet, träden och djurlivet. Dessa tolkningar formades till aktiviteter som satte det goda samtalet i centrum för publika möten under Vombsjösänkans Biosfärfestival i september 2021. Tre kortfilmer bjöd in till deltagande i aktiviteterna.

Avslutande workshop om gestaltad livsmiljö i stadsnära landsbygd

Projektet avslutades i mars 2022 med en workshop i samarbete med Strategienheten i Sjöbo kommun. I workshopen diskuterades hur och på vilka platser som kompetenserna inom gestaltad livsmiljö kan bidra till utvecklingen av hållbara livsmiljöer i det viktiga gränslandet mellan stadsplanering och landsbygdsutveckling.

Mer information om gestaltad livsmiljöLandskapet som gestaltad livsmiljö
Projektledare: Kerstin Jakobsson
Film och foto: Nille Leander

Tack för er medverkan!

Anna Berg och Maj Persson 

Kristina Schultz och Johan Lindberg

Tom Pihl

Thorkel Ingers, Axel Pihl och Edvin Lysgaard

Form Design Center i Malmö - nationell nod för gestaltad livsmiljö

Lunds universitet via Biologiska institutionen, Kalk GALLERY och Brunnshögsprojektet i Lunds kommun

Sven Malmborg för hjälp med veterantraktor


Tack för gott samarbete!

Arrangörerna av Biosfärfestivalen: Projektet Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan och Kandidaturprojektet för biosfärområde Vombsjösänkan


Tack för samarbete och finansiellt stöd som möjliggjorde projektet!
Region Skånes kulturnämnd
Lunds kommun via Hållbar Tillväxt och Tekniska förvaltningen
Eslövs kommun via kultur- och fritidsförvaltningen
Sjöbo kommun via Strategienheten